30 Jun
2015
Posted in: Floor Spring, Patch Fittings, บริษัท
By    Comments Off on Fiorella Co., Ltd.

Fiorella Co., Ltd.

Fiorella_dorma_bts84_01 Fiorella_dorma_bts84_02

Fiorella_dorma_bts84_03 Fiorella_dorma_bts84_04

Fiorella_dorma_bts84_05 Fiorella_dorma_bts84_06

เปลี่ยนโช๊คประตูฝังพื้น และตัวหนีบกระจกล่างสำหรับบานกระจกเปลือย DORMA BTS84 + PT10 จำนวน  2 ชุด

30 Jun
2015
Posted in: Floor Spring, Patch Fittings, บริษัท
By    Comments Off on สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

trf_dorma_bts75v_01 trf_dorma_bts75v_02

trf_dorma_bts75v_03 trf_dorma_bts75v_04

เปลี่ยนโช๊คประตูแบบฝังพื้น และตัวหนีบกระจกล่างสำหรับประตูกระจกบานเปลือย DORMA BTS84 + PT10 จำนวน 1 ชุด

29 Jun
2015
Posted in: Floor Spring, Patch Fittings, บริษัท
By    Comments Off on Naoglobal Co., Ltd.

Naoglobal Co., Ltd.

naoglobal_vvp_fc34_01 naoglobal_vvp_fc34_02

naoglobal_vvp_fc34_03

เปลี่ยนโช๊คประตูแบบฝังพื้น และตัวหนีบกระจกล่างสำหรับประตูกระจกบานเปลือย VVP FC34 + FT10 จำนวน 1 ชุด

27 Jun
2015
Posted in: Floor Spring, Patch Fittings, บริษัท
By    Comments Off on Johnson & Johnson

Johnson & Johnson

johnson_hafele_01 johnson_hafele_02

johnson_hafele_03

เปลี่ยนโช๊คฝังพื้นสำหรับประตูกระจกบานเปลือย Hafele Double Action Floorspring EN3 จำนวน  1 ตัว

25 Jun
2015
Posted in: Floor Spring, Patch Fittings, อาคาร, โช๊คฝังวงกบ
By    Comments Off on อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์

อาคารเสริมมิตร ทาวเวอร์

serm_mitr_tower_ vvp_fc34_01 serm_mitr_tower_ vvp_fc34_02

serm_mitr_tower_ vvp_fc34_03 serm_mitr_tower_ vvp_oc35_04

serm_mitr_tower_ vvp_oc35_05 serm_mitr_tower_ dorma_bts84_06

serm_mitr_tower_ dorma_bts84_07 serm_mitr_tower_ dorma_bts84_08

เปลี่ยนโช๊คประตู

  • โช๊คประตูฝังพื้น และตัวหนีบกระจกล่าง VVP FC34 + FT10 จำนวน 1 บาน
  • โช๊คประตูฝังวงกบบน และแขนประตู VVP OC35 จำนวน 1 บาน
  • โช๊คประตูฝังพื้น และตัวหนีบกระจกล่าง DORMA BTS84 + PT10 จำนวน 3 บาน
error: