TS73V

now browsing by tag

 
 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

thailand_research_fund_01 thailand_research_fund_02

thailand_research_fund_03 thailand_research_fund_04

thailand_research_fund_05 thailand_research_fund_06

thailand_research_fund_08 thailand_research_fund_07

thailand_research_fund_09 thailand_research_fund_10

  • เปลี่ยนโช๊คฝังพื้นและแขนบน DORMA BTS75V สำหรับประตูไม้ พร้อมปรับตั้งเดือยบนให้ยาวขึ้น จำนวน 1 บาน
  • เปลี่ยนโช๊คฝังพื้นและเดือยบน DORMA BTS80 สำหรับประตูกระจกเฟรมบนล่าง จำนวน 2 บาน
  • เปลี่ยนโช๊คติดผิวบาน DORMA TS73V RA สำหรับประตูกระจกเฟรมอลูมิเนียม จำนวน 1 บาน

 

CP ALL

Juntech_Dorma_TS73_cpa_01 Juntech_Dorma_TS73_cpa_02

Juntech_Dorma_TS73_cpa_03 Juntech_Dorma_TS73_cpa_04

เปลี่ยนโช๊คติดประตูหนีไฟ บานเหล็ก DORMA TS73V รุ่นแขนไม่ตั้งค้าง จำนวน 20 ชุด

error: